ကျောင်းသားရေးရာဌာန

စဉ်အမည်ပညာအရည်းအချင်းရာထူး
ဒေါ်နန်ဟီးမေရီB.A(Philosophy)ဦးစီးအရာရှိ
ဒေါ်ဒိန်ခန်နန်ဇီရမ်B.A(Anthropology)အငယ်တန်းစာရေး