တည်နေရာ

ပူတာအိုမြို့၏တောင်ဘက်ဒုတ္တန်ရေကန်အနီး၊ဒုတ္တန်ရပ်ကွက်၊ပူတာအိုမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်။

အကျယ်အဝန်း-(၅)ဧက

https://www.embed-map.com