ရည်ရွယ်ချက်

နိုင်ငံ၏လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော နည်းပညာဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်သည့် ကျွမ်းကျင်လုပ် သားများကို မွေးထုတ်ပေးရန်နှင့် နိုင်ငံသူ၊နိုင်ငံသားတို့က သက်မွေးပညာရပ်ကို ပထမတန်းစားပညာရပ် ဟု ရှုမြင်လာသည်အထိ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးသွားရန်တို့ဖြစ်ပါသည်။