ကာလတိုသင်တန်းများ

သင်ကြားဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသောကျွမ်းကျင်မှုအခြေပြုကာလတိုသင်တန်းများ

၁။အခြေခံအုတ်စီသင်တန်း

၂။ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ဝါယာသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း

၃။ဂဟေဆက်နည်းပညာသင်တန်း

၄။ အခြေခံလက်သမားသင်တန်း

၅။အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း

၆။တန်ဖိုးမြှင့်စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသင်တန်း

၇။လူသုံးကုန် အလှကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသင်တန်း