ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း

စီမံဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း

စဉ် ဌာန လက်ရှိအင်အား မှတ်ချက်
ကျောင်းအုပ်ကြီး  
ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး _  
ဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ)  
ဝန်ထမ်းရေးရာ _  
ကျောင်းသားရေးရာ  
ငွေစာရင်း  
စာကြည့်တိုက် _  
နယ်မြေ/အထွေထွေ _  
  စုစုပေါင်း  

ဘာသာရပ်အလိုက်ဆရာ/ဆရာမအင်အားစာရင်း

စဉ် ဌာနအမည် လက်ရှိအင်အား မှတ်ချက်
အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း  
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း  
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း  
သုတနည်းပညာသင်တန်း _  
မြန်မာစာ  
အင်္ဂလိပ်စာ  
သင်္ချာ  
ရူပဗေဒ  
ဓာတုဗေဒ  
  စုစုပေါင်း ၁၈