၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင်နှစ်

ပထမနှစ်အောင်စာရင်း

နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း ကျောင်း(ပူတာအို)မှ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သောပထမနှစ်သင် တန်းအသီးသီးမှဖြေဆိုအောင်မြင်သည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများမှာအောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ကြောင်းကြေငြာ လိုက်သည်။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင်နှစ်ပထမနှစ်အောင်စာရင်း

စဉ်ခုံအမှတ်အမည်
1BT-16မောင်အင်ထုဖီ
1BT-14မောင်ထီဆန်ဝမ်ခင်ဆားရ်
1BT-5မငွားဆာရာ
1BT-8မောင်အားဖူဆီး
1BT-9မခန်ထီးထီရမ်
1BT-12မထမ်းတန်မေရီရှင်း
1BT-1မမယစ်ချန်ဆားရ်
1BT-20မဒခွမ်နင်တန်
1BT-4မစန္ဒာဝင်း
၁၀1BT-18မမေမီဆန်း
၁၁1BT-7မောင်အောင်မိုင်
၁၂1BT-17မဆန်ဒေါင်းဆိန်းရမ်
၁၃1BT-6မနန်ဟီးဇမီရမ်
၁၄1BT-3မခေါင်လန်ဘူးရမ်
စဉ်ခုံအမှတ်အမည်
1ET-4မဆာဒွပ်နန်ဆားရ်
1ET-2မဆရက်နန်ဘိုင်း
1ET-21မောင်မင်ထုန်းဖုန်အောင်
1ET-14မအားနာဆဲ
1ET-3မခေါ်ဒုဆိုင်းရမ်
1ET-6မောင်မနားရာဘိုင်
1ET-18မချာမိုးရဲ့
1ET-12မောင်အောင်ဇိန်ဆန်း
1ET-13မနားဆာရ်နူရ်
၁၀1ET-8မောင်မဘုဖီနန်
၁၁1ET-5မောင်လယ်မယ်ဝူ
စဉ်ခုံအမှတ်အမည်
1AMT-10မောင်ရယ်ဒမ်းဝမ်ဂျုံရမ်
1AMT-7မောင်ထဖူးပီတာ
1AMT-3မောင်မုန်ရာနော်
1AMT-2မောင်ချန်းဂါးရမ်

ဒုတိယနှစ်အောင်စာရင်း

နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း ကျောင်း(ပူတာအို)မှ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သောဒုတိယနှစ်သင် တန်းအသီးသီးမှဖြေဆိုအောင်မြင်သည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများမှာအောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ကြောင်းကြေငြာ လိုက်သည်။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင်နှစ်ဒုတိယနှစ်အောင်စာရင်း

စဉ်ခုံအမှတ်အမည်မှတ်ချက်
2BT-2မမြင့်မြတ်သူအထူးအောင်
2BT-3မဒိန်ခန်ဇမီအထူးအောင်
2BT-1မမဖန်းနန်ရန်
2BT-9မနန်ဟီးခေါ်ရမ်
2BT-14မောင်ဒိန်ခန်အွမ်းဆားရ်
2BT-16မဂရူးနင်ရာ
2BT-12မနန်ရားဇမီရှင်း
2BT-5မောင်ဝမ်ရယ်ဖေရမ်(၂)
2BT-21မနန်ဟီးနင်ဇီဆားရ်
၁၀2BT-7မောင်အေးသွင်
၁၁2BT-19မမဘုဇမီရမ်
၁၂2BT-10မောင်ဝမ်ရယ်ဖေရမ်(၁)
၁၃2BT-25မောင်ဆန်နိုင်ဒီးဆားရ်
၁၄2BT-11မောင်တူးခေါင်
၁၅2BT-18မဒူးဒူးလှိုင်
၁၆2BT-20မမဖန်းဒူးရမ်
၁၇2BT-23မောင်ဒူးငွေဂျုံရှင်း
စဉ်ခုံအမှတ်အမည်မှတ်ချက်
2ET-2မမရိန်နန်ဆားရ်အထူးအောင်
2ET-1မမဘုထီမားရမ်အထူးအောင်
2ET-12မောင်ခန်ထီးဒီးဆားရ်အထူးအောင်
2ET-3မမခေါင်နင်ဇီရမ်
2ET-7မရင်ထန်ထီဗေး
2ET-5မနာလီနို
2ET-6မနားယောဆာ
2ET-10မနင်တန်
2ET-9မဒချီနင်ရှင်
၁၀2ET-14မယောထွေ
၁၁2ET-13မဆန်နိုင်ချန်ရှင်း
၁၂2ET-11မောင်ဒဂေါ့ဒီးရမ်
၁၃2ET-16မောင်ဒတုန်းဂျောင်ခွမ်
၁၄2ET-17မောင်အလိအောင်းဒီးဆားရ်
၁၅2ET-15မောင်ဝမ်ရယ်ယုံ
၁၆2ET-19မမေဇီရှိန်း
စဉ်ခုံအမှတ်အမည်မှတ်ချက်
2AMT-မောင်ရမ်ဆန်းအထူးအောင်
2AMT-မောင်ဆာထွတ်ဖုန်ဆားရ်အထူးအောင်
2AMT-မောင်နမ်ဝိုင်ဖုန်ဆားရ်အထူးအောင်
2AMT-မောင်ချန်းဆားရ်အောင်အထူးအောင်
2AMT-မောင်နန်ဟီးဒီးတန်
2AMT-မောင်ဇာကွန်ဖုန်ဆိန်း
2AMT-မောင်ဝါတုဇော်ဘောက်
2AMT-မောင်ဝါ့ဒမ်းခေါင်ရန်ဆားရ်
2AMT-မောင်ရထီနမ်အောင်ဆားရ်