ငွေစာရင်းဌာန

စဉ်အမည်ပညာအရည်အချင်းရာထူး
ဒေါ်နန္ဒာပြည့်အေးဌာနစုမှူး(ဘဏ္ဍာ)