လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်

ပညာသင်နှစ် သင်တန်းအလိုက် အောင်မြင်ခဲ့သည့်ကျောင်းသား/သူ အင်အားစာရင်း

စဉ် ဘာသာရပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇   ပညာသင်နှစ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉   ပညာသင်နှစ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်
ကျား ‌ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ‌ပေါင်း ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦနည်းပညာ ၁၂ ၁၄ ၂၆ ၁၅ ၁၉ ၃၄ ၁၆ ၁၉ ၃၅ ၁၃ ၂၀ ၃၃
လျှပ်စစ်နည်းပညာ ၁၅ ၁၁ ၂၆ ၁၇ ၁၈ ၃၅ ၁၀ ၁၇ ၂၇
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာ ၁၄ _ ၁၄ ၂၁ ၂၆ ၂၁ ၂၇ ၁၃ _ ၁၃
စုစုပေါင်း ၃၂ ၁၆ ၄၈ ၅၁ ၃၅ ၈၆ ၅၄ ၄၃ ၉၇ ၃၆ ၃၇ ၇၃

၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင်နှစ်အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း

ပထမနှစ်
စဉ်သင်တန်းအမည်ဖြေဆိုသူဦးရေအောင်မြင်ကျရှုံးအောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်း
1BT၂၈၂၅၈၉.၂ %
1ET၂၆၂၃၈၈.၄ %
1AMT၂၃၁၈၇၈.၂ %
စုစုပေါင်း၇၇၆၆၁၁၈၆ %
ဒုတိယနှစ်
စဉ်သင်တန်းအမည်ဖြေဆိုသူဦးရေအောင်မြင်ကျရှုံးအောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်း
2BT၂၀၁၀၁၀၅၀ %
2ET၁၄၁၂၈၅ %
2AMT၁၀၉၀ %
စုစုပေါင်း၄၄၃၁၁၃၇၀ %

၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင်နှစ်အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း

ပထမနှစ်
စဉ်သင်တန်းအမည်ဖြေဆိုသူဦးရေအောင်မြင်ကျရှုံးအောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်း
1BT၁၄၁၄_၁၀၀ %
1ET၁၃၁၁၈၅ %
1AMT၅၇ %
စုစုပေါင်း၃၄၂၉၈၅ %
ဒုတိယနှစ်
စဉ်သင်တန်းအမည်ဖြေဆိုသူဦးရေအောင်မြင်ကျရှုံးအောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်း
2BT၂၀၁၀၁၀၅၀ %
2ET၁၄၁၂၈၅ %
2AMT၁၀၉၀ %
စုစုပေါင်း၄၄၃၁၁၃၇၀ %

ကျွမ်းကျင်မှုအခြေပြုကာလတိုသင်တန်းမှမွေးထုတ်ပြီး သင်တန်းသားစာရင်း ( ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်ထိ)

စဉ ကာလတိုသင်တန်းများ သင်တန်းဆင်းဦးရေ ပူးပေါင်းသည့် အဖွဲ့အစည်း
ကျား ပေါင်း
အခြေခံအုတ်စီကျွမ်းကျင်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၁)မှ(၄)ထိ ၇၉ ၈၇
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ဝါယာသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း အပတ်စဉ်(၁)မှ(၄)ထိ ၄၈ _ ၄၈
ဂဟေဆက် နည်းပညာသင်တန်း အပတ်စဉ်(၁)မှ(၃)ထိ ၃၅ ၃၅
အခြေခံလက်သမားသင်တန်း အပတ်စဉ်(၁)မှ(၄)ထိ ၅၃ ၆၁
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း အပတ်စဉ်(၁)မှ(၁၀)ထိ ၈၄ ၉၄ ၁၇၈
တန်ဖိုးမြင့်စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသင်တန်း ၁၁ ၂၄ ၃၅ Bean ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်း
လူသုံးကုန် အလှကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာသင်တန်း ၂၆ ၂၉
စုစုပေါင်း ၃၁၃ ၁၆၀ ၄၇၃

ဆရာ၊ဆရာမများ၏သင်ကြားနည်းစနစ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ

စဉ်သင်တန်းအမည်တက်ရောက်ခဲ့သည့်ဦးရေသင်တန်းပို့ချသည့်နေရာ
Teacher Training Course၁ဦးTPTC (Baelin)
Pre Service Training for Pedagogy Skill ၂ဦး
Technical Teacher Training Program ၁ဦး
Safety Management System Course ၃ဦး
လုပ်ငန်းခွင်အကြိုသင်တန်း ၂ဦး
စုစုပေါင်း ၁ဦး

ဆရာ၊ဆရာမများ၏လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းများ

စဉ်သင်တန်းအမည်တက်ရောက်ခဲ့သည့်ဦးရေသင်တန်းပို့ချသည့်နေရာ
Practical and Pedagogical Teacher Training in Civil Engineering
with a Focus on Lesson Planning
၁ဦးTPTC (Baelin)
Motor Repair & Auto_transformer winding Training ၁ဦး
Auto_Mechanics Training ၁ဦး
Arc Welding Training Course ၁ဦး
Welding Training (SMAW) ၁ဦး
Electrical Instrallation ၁ဦး
CNC Machine Programming and Operation Training ၁ဦး
Electrical Wiring Training ၁ဦး
Basic Barbending Training ၁ဦး
၁၀Brick Laying Training ၁ဦး
စုစုပေါင်း ၁၀ဦး

Teacher Training mm

စဥ်အမည်တက်ရောက်ခဲ့သောသင်တန်းများ
ဒေါ်အိမွန်ကျော်Arduino Training
5S Training
ဒေါ်သင်းသင်းအောင်Pre-service Training for Pedagogy Skill
Safety Management System Course (Introductory)
Surveying Training
Quantity Surveying Training (Online)
Basic Barbending Training
5S Training
ဦးညီညီနိုင်Pre-service Training for Pedagogy Skill
Safety Management System Course (Introductory)
Auto-mechanics Technology Training
Welding Training (SMAW)
Fitting & Benchwork Online Training
AutoCAD 2D & 3D Online Training
ဦးဝင်းဝင်းသန်းPre-service Training for Pedagogy Skill
Safety Management System Course (Introductory)
Fitting & Benchwork Online Training
AutoCAD 2D & 3D Online Training
Mastercam X Basic 2D & 3D Online Training
5S Online Training
Occupational Safety and Health (OSH) Online Training
Post-Training Sharing Workshop on Automotive Engineering
ဒေါ်ဒိန်ခေါင်မေရီယမ်Pre-service Training for Pedagogy Skill
Safety Management System Course (Introductory)
ဒေါ်ခမ်းယဥ်Pre-service Training for Pedagogy Skill
Safety Management System Course (Introductory)
ဒေါ်ဇမီအွမ်းPre-service Online Training
ဒေါ်ဘန်ကျူထငန်းဇီPre-service Online Training