စာပေဌာန

စာပေဌာနတွင်ရှိသော ဘာသာရပ်များသည် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းများတွင် အထောက်အကူပြုသော ဘာသာရပ်များဖြစ်ပါသည်။ စာပေဌာနတွင် မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ ဘာသာရပ်များ ပါဝင်ပါသည်။

      မြန်မာစာသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ မိခင်ဘာသာဖြစ်သောကြောင့် ကျောင်းသား/ သူများအတွက် အရေးပါသော ဘာသာရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

      အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ကို နိုင်ငံတကာ နည်းပညာ၊ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ ဗဟုသုတများ ရှာဖွေလေ့လာသင်ယူရာတွင် အထောက်အကူပြုစေနိုင်ရန်အတွက် သင်ကြားပေးပါသည်။

      သင်္ချာဘာသာရပ်သည် တိုင်းတာခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းများ ပါဝင်သည့်အတွက် လက်တွေ့လုပ်ငန်းများ ထိတွေ့လုပ်ဆောင်ရာတွင် GTHSကျောင်းသား/သူများအတွက် မရှိမဖြစ်အထူးပင် လိုအပ်ပါသည်။

      အင်ဂျင်နီယာသိပ္ပံဘာသာရပ်ကို ဓါတုဗေဒဘာသာရပ် နှင့် ရူပဗေဒဘာသာရပ်တို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဓါတုဗေဒဘာသာရပ်သည် GTHSကျောင်းသား/သူများအတွက် မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တွေ့ရသော အရာဝတ္ထုများကို လေ့လာသောဘာသာရပ် ဖြစ်ပါသည်။             ရူပဗေဒပညာရပ်သည် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အလွန်ပင်အသုံးဝင်သော အခြေခံကျသော ဘာသာရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း

စဉ်အမည်ပညာအရည်အချင်းရာထူး
ဒေါ်ငွေသော်တာအေးM.Res (Maths)ကထိက
ဒေါ်ဟန်မြတ်ဆုB.A (Eng) DESP Dip (UFL)လ/ထ ကထိက
ဒေါ််ဖုန်ရိနင်ရမ်B.Sc (Physics)လ/ထ ကထိက
‌ဒေါ်ကိုင်ဆိုင်းB.Sc (Chemistry)လ/ထ ကထိက
ဒေါ်ရင်ထန်နင်ရမ်B.A (Myanmar)လ/ထ ကထိက